-Tên đầy đủ: Dịch vụ Truy vấn thông tin theo Menu trên Simcard 64K.

-Tên viết tắt: IOD, viết tắt từ tên tiếng Anh của dịch vụ là “Information On Demand”.